Opleiding Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA®)

Fase 1 van de RSBA® opleiding: De opleiding tot Adviseur Inzetbaarheid
Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA®) | Onze opleiding tot Adviseur Inzetbaarheid is de eerste opleiding in Nederland waarbij we het vakgebied Duurzame Inzetbaarheid combineren met onderdelen vanuit de Sociale Bedrijfskunde, met een focus op praktische toepasbaarheid. Organisaties bestaan volgens ons uit een samenwerking van tevreden, competente, betrokken en vitale medewerkers.

Organisaties hebben echter ook te maken met verschillende (interne en externe) financiële processen, belangen en diverse invalshoeken, bekeken vanuit de verschillende kennisgebieden van collega´s of externe adviseurs binnen de organisatie die raakvlakken hebben met dit onderwerp. De Adviseur Inzetbaarheid heeft met deze opleiding een zeer solide basis om vanuit het proces denken een stap te maken naar organisatie breed advies.

Doel van de opleiding
De opleiding heeft als doel jou op te leiden tot een gedegen adviseur op gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale bedrijfskunde. Je weet vraagstukken op individuele casuïstiek te analyseren en oplossingsrichtingen te duiden. Je bent gesprekspartner voor professionals die verschillende kennis/expertisegebieden de (klant)organisatie vertegenwoordigen. Daarnaast weet je inzetbaarheidsvraagstukken te plaatsen binnen de bedrijfsmatige context van je (klant)organisatie.

Inhoud van de opleiding (Fase 1)
De opleiding is verdeeld in thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je leert deze thema’s in samenhang te beoordelen en te adviseren.

De thema’s in de opleiding zijn

Arbeidsrecht/sociaal zekerheidsrecht
Jij krijgt inzicht in de relevante arbeidsrechtelijke en sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten in relatie tot verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bezwaar, beroepsprocedures en jurisprudentie komen ook aan bod. We staan stil bij de verandering van bedongen arbeid en leren arbeidsrecht/ Sociaal zekerheidsrecht te plaatsen in het perspectief van risicomanagement en schadelast beheersing.

Inzetbaarheidsbeleid/preventie
De term energetisch beperkt staat in Nederland in 6 op de 10 terugkoppelingen van bedrijfsartsen. Mensen zijn moe, soms zelfs oververmoeid of zelfs is er steeds vaker sprake van een burn-out. We spreken bewust niet van werkdruk of werkstress omdat in vrijwel alle gevallen sprake is van een combinatie tussen werk en privé. Hoe ontstaat druk? Wat kan de organisatie eraan doen? We behandelen dit thema o.a. langs de onderwerpen autonomie, functionele- en sociale steun, competent, werkcontext, werkinhoud, privé context en belasting verschijnselen.

Natuurlijk behandelen we, in het kader van vitaliteit en veranderingsbereidheid, de BRAVO-thema’s en komt het preventieakkoord aan bod. Vitale mensen zijn ook flexibeler en tonen meer veranderingsbereidheid met hetgeen de verandering van de werkomgeving vraagt. In de arbeidsmarkt die steeds meer Agile wordt is dit een belangrijk thema. We leren het je toe te passen door draagvlak te creëren

Analyse van (verzuim)cijfers
Gedegen kennis en inzicht in verzuimcijfers helpt je om beleid te vormen en daar waar nodig aan te passen. Aan jou wordt geleerd hoe je de cijfers kunt interpreteren en dwarsverbanden te leggen. Na afloop ben je in staat om op basis van een grondige analyse te herkennen waar de knelpunten liggen en daar advies over uit te brengen. Je werkt niet meer vanuit aannames of vermoedens, maar op basis van feiten. Je gaat de materie benaderen vanuit de oorzaak en plaats KPI’s niet alleen meer op het gevolg.

Re-integratiekunde 1
Na afloop weet jij complexiteit in re-integratietrajecten te herkennen en leer jij het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. De rol van de bedrijfsarts en casemanager komt ter sprake maar ook in welke mate het advies effect kan hebben op de positie van werkgever en medewerker. Tevens worden de laatste ontwikkelen besproken rondom relevante (STECR) Werkwijzers en (NVAB) richtlijnen.

Risk Management
Wat voor effect heeft de politieke besluitvorming op organisaties in relatie tot financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid op korte én lange termijn? Hoe adviseer jij strategisch organisaties over dat onderwerp? Welke beleidsbeslissingen liggen ten grondslag aan het wel of niet Eigen Risico Drager worden? Zijn ze financieel gedreven of ook gericht op de organisatie? Het kunnen beoordelen van premiebeschikkingen en het beoordelen van polisvoorwaarden zijn natuurlijk ook van belang. Wat biedt de verzekeraar en wat past bij de organisatie.

Organisatiekunde/strategisch management
We zoomen in op de relatie van belangrijke stakeholders die effect hebben op alle werkenden in organisaties en gaan onderzoeken waar het echte mandaat in organisaties zit. Items als span of control, standaardiseren en zelfsturing komen uitgebreid aan bod. We maken o.a. een Mintzberg bedrijfsfoto en leren het Mc Kinsey 7S model in het perspectief van Duurzame Inzetbaarheid te plaatsen met sleutelvaardigheden als voornaamste S. We voegen tenslotte als essentiële pijler “Natuur” toe aan structuur en cultuur.

Adviesfunctie
Het Integraal kunnen adviseren en de samenhang zien is de kern van de Adviseur Inzetbaarheid. We oefenen aan de hand van stellingen maar ook gebruiken we echte casuïstiek en doen we rollenspellen en presentaties. We leren je de inhoud te presenteren op een korte en pakkende manier. Als leidraad gebruiken we de theorie van Blauwe Bananen van Wouter de Vries. Wat maakt jou onderscheidend? Op welke wijze weet jij optimaal in te spelen op de (soms ook latente) klantbehoefte?

Fase 2: De verdieping tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur
De opleiding tot Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur is de eerste opleiding in Nederland die organisatievraagstukken op gebied van verzuim en re-integratie niet alleen bedrijfskundig benaderd, maar ook volgens het bottom up principe. Daarbij is de filosofie van de opleiding gestoeld op het Belangenmodel. Het Belangenmodel gaat ervan uit dat zowel werkgever als medewerker in relatie tot verzuim en re-integratie te maken krijgen met sociaal-medische, financiële als juridische aspecten. Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur herkent al deze facetten en kan, rekening houden met al deze perspectieven, een organisatie breed advies geven.

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel jou op te leiden tot de professionele organisatieadviseur en volwaardige gesprekspartner voor directieleden/management. Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur beschikt over breed spectrum aan kennis en weet de input van alle professionals die een rol hebben in het vakgebied van verzuim en re-integratie, naar waarde in te schatten. Een Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur weet de rode draad herkennen vanuit de verschillende verzuimdossiers, koppelt dit aan de operationele en financiële stromingen binnen de organisatie, kan dit vertalen naar (beleid)ontwikkelpunten én weet dit vervolgens over te brengen aan directie/management.

Inhoud van de opleiding (Fase 2) De opleiding is verdeeld in thema’s die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Je leert deze thema’s met elkaar te verbinden en kan na het volgen van deze opleiding echt samenhangend adviseren.

De thema’s in de opleiding zijn:

Re-integratiekunde (verdiepingsmodule)
Het leren herkennen van de spreekwoordelijke rode draad in (complexe) verzuimdossiers staat centraal en hoe daar mee om te gaan in het structureel oplossen en hoe dat te vertalen naar beleidsmatig advies. Verkrijgen van inzicht in de diverse rollen en belangen bij re-integratie, het zoeken naar passend werk en het maximaal benutten van loonwaarde en passend werk. Het kaderen van absorptievermogen. Je krijgt handvatten aangereikt om casuïstiek- en zelfs afdeling overstijgend te re-integreren én te adviseren. Dit doe je vanuit een overstijgende bedrijfskundige invalshoek, rekening houdend met financiële en juridische kaders. Vanzelfsprekend ga je daar zelf ook mee aan de slag. Daarnaast krijg je inzicht in de theorie rondom belastbaarheid en belastbaarheidsmodellen. Het medisch arbeidsongeschiktheid criterium komt aan bod evenals de verschillen tussen een FML en een IZL en hoe e.e.a. zich verhoudt tot schadelast en re-integratierichtingen.

Effectieve gespreksvoering
Het voeren van een beleidsmatig adviesgesprek met o.a. directie en Raad van Bestuur kent een andere dynamiek en aanpak dan een motiverend of oplossingsgericht gesprek met een leidinggevende of verzuimende medewerker. In deze module wordt aandacht besteed aan jouw ontwikkeling en verdieping van deze vaardigheden. Hoe bereid je een dergelijk gesprek voor? Wat voor adviseur wil je zijn? Welke informatie breng je over? Het leren herkennen van je eigen denkvoorkeuren én die van je gesprekspartner(s) biedt mogelijkheid om je advies te beter laten beklijven. En welke denkvoorkeuren komen nu het meeste voor bij welke organisatielagen?

Verandermanagement
Je verkrijgt meer inzicht in organisatiestructuren en krijgt verschillende theorieën aangereikt. Ook wordt er aandacht besteed hoe je als (extern) adviseur de verschillende belangen binnen een organisatie kan her- en onderkennen en hoe je daar vervolgens rekening mee kan houden in aanpak. Theoretische modellen in relatie tot verandermanagement worden afgewisseld met praktijksituaties.

Examen voor de opleiding Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur®

Het examen van Fase 1 bestaat uit een online CITO toets. Je kennis wordt getest aan de hand van meerkeuze vragen, stellingen en situaties.

Het examen van Fase 2 bestaat uit twee delen. Het opstellen van een businesscase. Je rapport is maximaal 32 pagina’s groot en je geeft een presentatie voor de examencommissie waarin je je bevindingen in de businesscase verdedigd. Je presentatie duurt maximaal 20 minuten waarin je je boodschap overbrengt en jouw aanpak kernachtig uiteenzet. Na deze presentatie vindt een dialoog plaats over jouw businesscase.

Na het behalen van het officiële post hbo-diploma mag jij je “Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur” noemen en de toevoeging RSBA achter je naam plaatsen als de inschrijving in het Register is gehonoreerd.

De naam RSBA is beschermd en eigendom van de Beroepsfederatie Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Bedrijfskunde. Om je te kunnen laten inschrijven en de naam RSBA te mogen gebruiken, dien je naast het behalen van het diploma, je ook te conformeren aan de gedragscode en nascholingsbijeenkomsten te volgen in het kader van je permanente educatie.

Voorkennis en doelgroep

Om deze opleiding te kunnen volgen is het van belang om al werkzaam te zijn (geweest) het vakgebied van HR, verzekeren (inkomen) en/of enkele jaren als casemanager in de verzuimbegeleiding/-advisering.

Direct inschrijven

Schrijf je hieronder direct in. De opleiding start 17 maart 2020 en loopt door tot en met 20 oktober 2020.

Startdata

17 maart 2020 Direct aanmelden

Praktisch

Startdata

1x per twee weken

Klassikale lessen

6 uur per week

Buiten de reguliere lesuren om

12 maanden

Doorlooptijd
17 maart 2020 - 20 oktober 2020

Opleidingslocatie NIDI

€6250

Totaal prijs!
Geen bijkomende kosten achteraf

Informatiepakket aanvragen
Direct inschrijven